ORGANIZACE A PRAVIDLA SOUTĚŽE

European Money Quiz ("EMQ")

Pořadatelem soutěže EMQ je Evropská Bankovní Federace se sídlem 56 Avenue des Arts B-1000 Bruxelles, Belgie (dále také jen "EBF"), národním koordinátorem soutěže EMQ je Česká bankovní asociace, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69 (dále také jen "ČBA").

V České republice soutěž EMQ probíhá ve třech fázích. Nejprve jako soutěž v rámci jednotlivých tříd, následně se dva nejlepší žáci či studenti z každé zapojené třídy zúčastní národního kola soutěže. Do celoevropského finále postupují vítězové, resp. vítězná dvojice národního kola soutěže.

Třídní kolo soutěže EMQ:

 • nejpozději 1 kalendářní den před určeným datem zahájení třídního kola, zašle organizátor odpovědným osobám/ třídním učitelům PIN kód, který je nutné předat žákům třídy, která se do soutěže zaregistrovala,
 • během dvou dnů, v nichž bude probíhat třídní kolo, se každý žák připojí pomocí PC, chytrého mobilního telefonu nebo tabletu do aplikace Kahoot! a po zadání PIN kódu a soutěžního jména žáka/studenta odpoví na sérii soutěžních otázek,
 • soutěžní jméno žáka/studenta by mělo být tvořeno, pokud možno, jeho celým jménem (pokud je příliš dlouhé, tak příjmení a alespoň část křestního jména),
 • na testové otázky může žák v rámci třídního kola odpovědět jen 1x,
 • na vyplnění testu má každý žák třídy přihlášené do soutěže čas od 7. 3. 2024 od 8 hodin do 8. 3. 2024 do 16 hodin (příp. od 14. 3. 2024 od 8 hodin do 15. 3. 2024 do 16 hodin),
 • koordinátor soutěže si vyhrazuje právo diskvalifikovat každého účastníka, který je podezřelý z podvodu v jakékoliv formě a odstranit jeho výsledky z databáze účastníků.

  Nejpozději do 11. 3. 2024 (příp. 18. 3. 2024) bude organizátor e-mailem informovat všechny odpovědné osoby / učitele, kteří se soutěže zúčastnili, kteří dva žáci z každé zapojené třídy získali nejvyšší počet bodů a postupují tak do národního kola soutěže. Pokud se některý z těchto žáků nebude moci z jakéhokoliv důvodu národního kola soutěže zúčastnit, nahradí jej další žák v pořadí vyhodnocení třídního kola soutěže.

Národní kolo soutěže EMQ:

Druhou fází soutěže je národní soutěž, která proběhne 22. 3. 2024 od 10:00 hod.

 • národní kolo soutěže bude probíhat online prostřednictvím platformy YouTube,
 • národního kola soutěže se zúčastní vždy dva nejlepší studenti z každé přihlášené třídy, kteří společně utvoří soutěžní tým,
 • v uvedeném termínu soutěžní týmy navštíví stránku YouTube prostřednictvím odkazu, který obdrží e-mailem kontaktní osoby každé z registrovaných tříd,
 • po zaregistrování všech soutěžních týmů bude vygenerován PIN kód soutěžního kvízu,
 • pomocí tohoto PIN kódu se týmy připojí na platformu Kahoot!
 • během národního kola soutěže soupeří mezi sebou všechny týmy naživo a online,
 • koordinátor soutěže si vyhrazuje právo diskvalifikovat každého účastníka, který je podezřelý z podvodu v jakékoliv formě a odstranit jeho výsledky z databáze účastníků.

Nejpozději do 25. 3. 2024 bude organizátor e-mailem informovat všechny kontaktní osoby/učitele, o výsledcích soutěže. Dvoučlenný tým studentů, který získá nejvyšší počet bodů a umístí se tak na prvním místě, se stává vítězem národního kola soutěže EMQ a bude reprezentovat Českou republiku v celoevropském finále soutěže v Bruselu.

Určení vítězů českého národního kola soutěže EMQ

 1. Vítězem českého národního kola se stanou 2 studenti z jedné třídy, kteří během určeného termínu pro soutěž při dodržení všech pravidel zadají po spuštění soutěžního kvízu nejvyšší počet správných odpovědí v co nejkratším čase.
 2. Koordinátor soutěže vyhlásí pouze 3 nejlepší týmy, tedy 6 nejlepších soutěžících českého národního kola.
 3. Vítězové českého národního kola musí potvrdit svoji ochotu zúčastnit se evropského finále do 2 pracovních dnů po oznámení výsledků národního kola. Koordinátor soutěže si pro případ, že by nemohl kontaktovat vítěze, nebo pokud by vítězové nebyli schopni nebo ochotni přijmout cenu spočívající v účasti na celoevropském finále, vyhrazuje právo udělit cenu vítězů týmu, který se při dodržení všech pravidel umístil na 2. místě. V případě, že ani tento tým nebude moci nebo nebude ochoten cenu přijmout, anebo nebude možné jej kontaktovat, bude koordinátor takto postupovat dále až do posledního nejlepšího týmu.

Evropské finále EMQ

Třetí fází soutěže EMQ je Evropské finále, které se uskuteční v Bruselu v prostorách EBF 18. - 19. dubna 2024. Za každou zemi se Evropského finále zúčastní dvojice nejúspěšnějších soutěžících - vítězové národních kol soutěže EMQ. Testové otázky finálového kola soutěže budou přeloženy do národních jazyků, tedy pro soutěžící z ČR budou v českém jazyce. 

Vítězové celoevropského finále budou prohlášeni za šampiony roku 2023 a získají finanční odměnu od Evropské bankovní federace.

Ochrana osobních údajů

Zájemci o účast v soutěži EMQ jsou vyzváni k registraci do soutěže na národní úrovni. V této souvislosti budou požádáni, aby uvedli podrobnosti o své škole a kontaktní údaje učitele, který třídu zastupuje. Pořadatel i koordinátor budou tyto informace používat výhradně v souvislosti se soutěží a nebudou je využívat k jakýmkoli jiným účelům.

Další informace o soutěži European Money Quiz najdete na stránkách EBF a EMQ .

ČBA prohlašuje, že Vaše osobní údaje nebude poskytovat s výjimkami zde uvedenými (zejména pořadateli) ke zpracování dalším zpracovatelům nebo příjemcům a nebude předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani jakékoli mezinárodní organizaci. Výjimku představují situace, kdy je ČBA jako správce povinna Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy poskytnout.

ČBA prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu minimálně 5 let.

Všechny výše zmíněné osobní údaje budou bezpečně uloženy prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. ČBA chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. ČBA prohlašuje, že podnikla veškerá možná, tj. toho času známá opatření, aby tyto údaje zabezpečila před neoprávněnými zásahy třetích osob. Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

ČBA Vás upozorňuje na následující práva, které Vám jako subjektu osobních údajů vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR"), zejména:

 • právo na přístup k osobním údajům (máte právo získat od ČBA potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány);
 • právo na opravu (máte právo na to, aby ČBA bez zbytečného odkladu opravila Vaše nepřesné osobní údaje, případně Vaše neúplné osobní údaje doplnila);
 • právo na výmaz (máte právo na to, aby ČBA bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden ze zákonných důvodů);
 • právo na omezení zpracování (máte právo na to, aby ČBA omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden ze zákonných důvodů);
 • právo na přenositelnost údajů (v zákonem stanovených případech máte právo získat své osobní údaje, jež jste poskytli ČBA, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu ČBA, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila);
 • právo vznést námitku (to v případě, pokud zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany včetně profilování založeného na tomto principu);
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká);
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním údajů (e-mailem na: andrea.machalkova@cbaonline.cz);
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies

ČBA rovněž zaznamenává informace o tom, jaké služby poskytované ČBA užíváte a navštěvujete, stejně jako Vaše zvyklosti a informace o Vašem softwarovém vybavení a Vaší IP adresu. ČBA k tomu využíváme možností takzvaných "Cookies". Pokud nechcete, aby ČBA tyto informace získávala, může zakázat používání Cookies v konfiguraci svého internetového prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že některé webové služby ČBA nebudou fungovat správně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vy, jakožto subjekt údajů, vyplněním a o odesláním on-line přihlášky do soutěže European Money Quiz souhlasíte (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v ní obsažených i následně nám poskytnutých pro účely oslovení s pozvánkou na další ročník soutěže EMQ.

Přihlášením se do soutěže a poskytnutím svých osobních údajů v další komunikaci s koordinátorem vyjadřujete pro případ úspěchu v soutěži svůj souhlas se zveřejněním jména vítězného týmu a jeho členů na webových stránkách a sociálních sítích soutěže EMQ, koordinátora i pořadatele soutěže, a také v dalších propagačních materiálech.

Přihlášením se do soutěže potvrzujete, že své osobní údaje poskytujete koordinátorovi i pořadateli dobrovolně, a vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby sdělené osobní údaje byly použity a zpracovány za účelem vyhodnocení soutěže a následné propagace soutěže.

Přihlášením se do soutěže berete na vědomí, že v případě účasti na evropském finále budou ze soutěže pořizovány fotografie a videa, a souhlasíte s tím, že můžete být na těchto dokumentech zachyceni, a že je možné fotografie a videa zveřejnit a dále distribuovat v souvislosti se soutěží a propagací soutěže.

Osobní údaje získané pro účely zasílání pozvánek budou uloženy a zpracovávány do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Informaci o právu souhlas kdykoli odvolat uvádíme výše.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany osobních údajů a aktuálnosti informací zpracovávaných o Vaší osobě, nás prosím kontaktujte na andrea.machalkova@cbaonline.cz nebo písemným oznámením adresovaným na: Česká bankovní asociace, Italská 2584/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Některá další pravidla

 1. Pořadatel ani koordinátor soutěže nenesou odpovědnost za jakékoli škody, ztráty, zranění, ani zklamání způsobené účastníkům v důsledku vstupu do soutěže EMQ nebo v souvislosti s přijetím ceny, ani za žádné závazky, které by účastníkům v důsledku vstupu do soutěže nebo v souvislosti s přijetím cen mohly vzniknout.
 2. Pořadatel ani koordinátor nenesou odpovědnost za jakoukoli újmu nebo škodu, která by mohla účastníkům vzniknout v souvislosti s účastí v soutěži EMQ, ať již v českém národním kole či na evropském finále, a to ani za jakékoli případné škody vzniklé na informačně technologických zařízeních účastníků, či kterékoli jiné osobě v souvislosti se soutěží nebo v souvislosti či v důsledku stahování jakýchkoli materiálů v souvislosti se soutěží, ať již v českém národním kole či na evropské úrovni.
 3. Pořadatel a koordinátor soutěže EMQ si vyhrazují právo diskvalifikovat každého účastníka, který je podezřelý z podvodu v jakékoliv formě, a odstranit jeho výsledky z databáze účastníků.
 4. Účastníci soutěže EMQ nemají právo požadovat od pořadatele ani koordinátora soutěže místo ceny pro vítěze peněžní či jakékoli jiné plnění. Účastí v soutěži nevzniká výherci právní nárok na získání ceny pro vítěze v soutěži. Výhru ceny pro vítěze nelze vymáhat soudní cestou.