Pravidla pro české národní kolo

Základní pravidla a podmínky soutěže pro české národní kolo

 

Pořadatel soutěže

Pořadatel soutěže je Evropská bankovní federace (Brusel – Avenue des Arts 56, 1000 Brusel, Belgie; Frankfurt – Weissfrauenstrasse 12-16, 60311 Frankfurt, Německo; rejstřík transparentnosti EU – Identifikační číslo: 4722660838-23).

 

Koordinátor soutěže v ČR

Česká bankovní asociace, se sídlem Praha 1, Vodičkova 699/30, PSČ 110 00, IČO 45772193, zájmové sdružení právnických osob, zapsané v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 59026.

 

Kdo jsou členové Evropské bankovní federace (EBF):

Albanian Association of Banks (AAB), Associaciò de Bancs Andorrans, The Austrian Bankers’ Association, Febelfin, Banks Association of Bosnia and Herzegovina, Association of Banks in Bulgaria, The Croatian Banking Association, Association of Cyprus Banks, Czech Banking Association, The Danish Bankers’ Association Finansrådet, The Estonian Banking Association, The Federation of Finnish Financial Services, The French Banking Federation, The Association of German Banks, The Hellenic Bank Association, The Hungarian Banking Association, Icelandic Financial Services Association, Banking and Payment Federation Ireland, The Italian Banking Association, Association of Latvian Commercial Banks, Liechtenstein Bankers Association, Association of Lithuanian Banks, The Luxembourg Bankers’ Association, Malta Bankers’ Association, Moldovan Banks Association, Association Monégasque des Activités Financières, Association of Montenegrian Banks, Finance Norway, Polish Bank Association, Portuguese Banking Association, Macedonian Banking Association, Romanian Banking Association, Association of Russian Banks, San Marino Banking Association, Association of Serbian Banks, Slovak Banking Association, The Bank Association of Slovenia, The Spanish Banking Association, The Swedish Bankers’ Association, Swiss Bankers Association, The Dutch Banking Association, The Banks Association of Turkey, Association of Ukrainian Banks, The British Bankers’ Association.

 

Vstup do soutěže

 1. Do soutěže se mohou zapojit žáci II. stupně základních škol ve věku 13-15 let (tedy 7. - 9. tříd), a to bez ohledu na konkrétní zaměření jejich školy a žáci víceletých gymnázií ve věku 13-15 let.
 2. K přihlášení se do soutěže je nutné využít přihlašovacího formuláře na stránkách www.europeanmoneyquiz.cz.
 3. K přihlášení se do soutěže musí třídy vytvořit své uživatelské jméno podle následujícího návodu, a toto uživatelské jméno musí užívat při komunikaci s koordinátorem českého národního kola, i při následné komunikaci s pořadatelem soutěže a spolupracujícími organizacemi:(Zkratka Země)_(Poštovní směrovací kód)_(Jméno školy) _(Třída)
  Příklad: Česká republika, PSČ 120 00, ZŠ Betlémská, třída 7.B = CZ_12000_ZSBETLEMSKA_7B
 4. Současně musí být v přihlášce uvedeno jméno a kontaktní spojení na odpovědnou osobu, resp. třídního, či odpovědného učitele, a to v následujícím rozsahu:
  Třídní/odpovědný učitel: jméno a příjmení, e-mail, telefon
  Příklad: Věra Sokolová, sokolova@zsbetlemska.cz, tel: 123.456.789
 5. Odpovědná osoba si musí být vědoma toho, že v případě vítězství třídy v českém národním kole, bude třeba vyslat za třídu reprezentační tým - dva zástupce, kteří budou určeni dle rozhodnutí odpovědné osoby, a kteří se společně s odpovědnou osobou, či jinou určenou dospělou osobou, zúčastní evropského finále v Bruselu.
 6. Účast v soutěži je zdarma.
 7. Testové otázky jsou v českém jazyce.
 8. Před samotnou soutěží je třeba zkontrolovat, zda máte k dispozici potřebné technické zázemí. Doporučujeme vyzkoušet si cvičné testy.

 

Technické specifikace pro spuštění testů na platformě Kahoot!

 1. Soutěž bude probíhat na výukové platformě Kahoot!, k jejímuž spuštění je třeba mít internetové připojení.
 2. Ke spuštění soutěže na výukové platformě Kahoot! je zapotřebí mít PC s internetovým připojením nebo tablet / chytrý telefon s internetovým připojením a s naistalovanou aplikací Kahoot!
 3. Aplikace Kahoot! vyžaduje určitou úroveň operačního systému: pro iOS je to verze 9.0 a vyšší, pro Android 4.4 a vyšší.
 4. Webové stránky Kahoot! jsou plně podporovány standardními prohlížeči Chrome, Firefox, Safari, Edge či Internet Explorer, a to i pro mobilní zařízení. 

 

Ochrana osobních údajů

 1. Vyplněním přihlášky do soutěže a jejím odesláním vyjadřuje odpovědná osoba souhlas s poskytnutím vlastních osobních údajů.
 2. Přihlášení třídy do soutěže je koordinátorem a pořadatelem soutěže považováno za vyjádření souhlasu s tím, že v případě vítězství v českém národním kole poskytnou účastnící se žáci a učitelé (či jiné odpovědné osoby) své osobní údaje pro účely zajištění organizačních záležitostí pro cestu a účast na evropském finále v Bruselu, a současně s tím, že jméno vítězné třídy a jejích zástupců, kteří se zúčastní evropského finále v Bruselu, může být zveřejněno na webových stránkách a sociálních sítích koordinátora i pořadatele soutěže, a případně též jeho členů, a také v dalších propagačních materiálech.
 3. Přihlášení třídy do soutěže je zároveň potvrzením, že údaje o třídě, ale i veškeré osobní údaje jsou koordinátorovi a pořadateli poskytovány dobrovolně, a že každý ze zúčastněných výslovně souhlasí s tím, že jím sdělené údaje o třídě a osobní údaje mohou být koordinátorem a pořadatelem soutěže použity a zpracovány za účelem vyhodnocení soutěže a následné propagace soutěže.

 

Určení vítězů

 1. Vítězem českého národního kola se stane třída, která během určeného termínu pro soutěž při dodržení všech pravidel zadá po spuštění soutěžního kvízu nejvyšší počet správných odpovědí v co nejkratším čase.
 2. Koordinátor soutěže vyhlásí pouze 5 nejlepších účastníků českého národního kola.
 3. Vítěz českého národního kola musí potvrdit svoji ochotu zúčastnit se evropského finále v Bruselu do 3 pracovních dnů po uzávěrce národního kola. Koordinátor soutěže si pro případ, že by nemohl kontaktovat vítěze, nebo pokud by vítěz nebyl schopen nebo ochoten přijmout cenu spočívající ve vyslání zástupců na evropské finále do Bruselu, vyhrazuje právo udělit cenu třídě, která se při dodržení všech pravidel umístila na 2. místě. V případě, že ani tato třída nebude moci nebo nebude ochotna cenu přijmout, anebo nebude možné ji kontaktovat, bude koordinátor takto postupovat dále až do posledního vyhlášeného nejlepšího účastníka.
 4. Každá třída, která odešle přihlášku do českého národního kola, bere na vědomí, že v případě vítězství, bude nutné vybrat 2 žáky jako zástupce třídy (reprezentační tým) a zároveň určit 1 dospělého (rodiče nebo učitele), kteří budou všichni společně cestovat do Bruselu na evropské finále.
 5. Pořadatel ani koordinátor soutěže nenesou odpovědnost za výběr těchto zástupců z vítězné třídy (reprezentačního týmu), ani určení jejich doprovodu.
 6. Koordinátor soutěže bude kontaktovat vítěze soutěže bez zbytečného prodlení po uzávěrce soutěže tak, jak je popsáno výše a tak, aby bylo možné zorganizovat cestu reprezentačního týmu i s doprovodem na evropské finále v Bruselu.

 

Některá další pravidla

 1. Pořadatel ani koordinátor soutěže nenesou odpovědnost za jakékoli škody, ztráty, zranění, ani zklamání způsobené účastníkům v důsledku vstupu do soutěže nebo v souvislosti s přijetím ceny, ani za žádné závazky, které by účastníkům v důsledku vstupu do soutěže nebo v souvislosti s přijetím cen mohly vzniknout.
 2. Pořadatel ani koordinátor nenesou odpovědnost za jakoukoli újmu nebo škodu, která by mohla účastníkům vzniknout v souvislosti s účastí v soutěži, ať již v českém národním kole či na evropském finále, a to ani za jakékoli případné škody vzniklé na informačně technologických zařízeních účastníků, či kterékoli jiné osobě v souvislosti se soutěží nebo v souvislosti či v důsledku stahování jakýchkoli materiálů v souvislosti se soutěží, ať již v českém národním kole či na evropské úrovni.
 3. Cena pro vítěze českého národního kola soutěže spočívající v cestě 2 zástupců vítězné třídy (reprezentačního týmu) a jejich doprovodu (1 dospělé osoby) do Bruselu na evropské finále, nezahrnuje cestovní pojištění, osobní výdaje ani vedlejší náklady, které nejsou výslovně uvedeny v pravidlech soutěže nebo v komunikaci, která bude ze strany pořadatele a koordinátora soutěže dále probíhat.
 4. Každý účastník soutěže, který se stane zástupcem vítězné třídy (členem reprezentačního týmu), nese plnou odpovědnost za obstarání platného průkazu totožnosti, včetně příslušného cestovního pojištění, stejně tak jako povolení rodičů, či zákonem stanovených opatrovníků, které je pro cestu na evropské finále do Bruselu nutné.
 5. Pořadatel a koordinátor soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat každého účastníka, který je podezřelý z podvodu v jakékoliv formě, a odstranit jeho výsledky z databáze účastníků.
 6. Účastníci soutěže nemají právo požadovat od pořadatele ani koordinátora soutěže místo ceny pro vítěze peněžní či jakékoli jiné plnění. Účastí v soutěži nevzniká výherci právní nárok na získání ceny pro vítěze v soutěži. Výhru ceny pro vítěze nelze vymáhat soudní cestou.
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.